Cleangas International ltd Ab

CleanGas utvecklar och marknadsför kundanpassade lösningar inom CleanTech och kan samtidigt erbjuda konsulttjänster inom miljöteknik. Konkret förverkligas i ett första skede en anläggning för termisk utvinning av dieselolja ur brännbart avfall på Åland. I nästa skede ska en test- och demonstrationsanläggning för förgasning och rening av tjockolja byggas på samma plats. Genom förgasning och gasrening avlägsnas svavel och andra miljöfarliga ämnen effektivt  ur tjockoljan; en lösning som kan erbjuda miljövänligare kraftproduktion både ombord på fartyg och på land.